Algemene Verordening Gegevensbescherming

Informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken

De huidige vertrouwelijkheidsverklaring van Lucrin.com.nl, een dienst van Lucrin SA, omschrijft voor u op welke manier de bedrijven van de Lucrin groep - Lucrin SA, Lucrin Spain SL, Lucrin Mauritius Ltd, Lucrin Hong Kong Ltd, Lucrin USA, Lucrin India Ltd, Lucrin UK Ltd and Lucrin Japan, hierna gezamenlijk “wij” genoemd – uw gegevens verwerken, zowel naar aanleiding van het gebruik van onze internetwebsites als van onze mobiele applicaties (hierna ook “digitale diensten”, “internetwebsites” of “portaal” genoemd).


internetwebsites

Wat onze internetwebsites betreft:

Zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de compatibiliteit van deze verwerking met de huidige wetgeving. In dit kader respecteren wij de bepalingen die op dit moment van kracht zijn inzake gegevensbescherming.

Alle individuele informatie met betrekking tot de persoonlijke en materiële situatie van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd als “persoonsgegevens”. Dit betekent dat dit details zijn die persoonlijk aan u gekoppeld kunnen worden en informatie over u kunnen vrijgeven. De huidige bepalingen betreffende gegevensbescherming gebruiken hiervoor ook de term “uw gegevens”. De term “verwerking” verwijst naar elke vorm van manipulatie van uw gegevens, zoals het verzamelen, registreren, beheren, gebruiken, verspreiden, openbaar maken of wissen van uw gegevens.

Gelieve er rekening mee te houden dat de informatie die hier volgt op elk moment gewijzigd kan worden. Daarom raden wij u aan deze vertrouwelijkheidsverklaring regelmatig te raadplegen. Websites van derde partijen die toegankelijk zijn via ons portaal zijn niet onderworpen aan de hier vermelde principes. Wij wijzen dan ook elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het respecteren van de gegevensbescherming door websites van derde partijen.

Hieronder vindt u informatie met betrekking tot de aard van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en registreren wanneer u onze websites bezoekt, de manier waarop wij deze gegevens gebruiken en, indien van toepassing, de personen waaraan wij de gegevens kunnen overdragen. U zult bovendien ook informatie vinden over de rechten die u tegen ons kan inroepen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens:

Toepassingsgebied en doel van de verwerking van persoonsgegevens

 • Tijdens het bezoeken van onze websites

  Indien u gebruik maakt van onze digitale diensten zonder hierbij andere indicaties te geven, registreert de webserver-technologie die wij gebruiken automatisch algemene technische navigatiegegevens in haar bestanden, ook wel “logs” genoemd. Het IP-adres van het apparaat dat gebruikt werd voor het bezoek, gegevens met betrekking tot het type browser, de internetprovider en het gebruikte besturingssysteem, welke van onze digitale diensten bezocht werden, de landing /exit-pagina’s en de datum en duur van het bezoek zijn hierin onder andere inbegrepen. Het doel van het verzamelen en verwerken van deze informatie is om het gebruik van onze internetwebsites (verbinding) mogelijk te maken, de veiligheid en stabiliteit van onze systemen en onze diensten te waarborgen en te versterken, het gebruik van onze aanbiedingen en diensten te analyseren, algemene demografische informatie te verzamelen en onze internetdiensten te optimaliseren (in het bijzonder, maar niet alleen, de verbetering van producten, marketingactiviteiten, gerichte reclame enz.), evenals het bekomen van interne statistieken.

  De gebruiker is op dit moment niet geïdentificeerd. In dit geval wordt in principe ook geen koppeling gemaakt tussen deze automatisch verzamelde informatie en de door ons geregistreerde persoonsgegevens. Toch kan er een uitzondering gemaakt worden op deze basisregel indien u al een gebruikersaccount geregistreerd heeft op een van onze websites. Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers.

 • Bij het openen van een gebruikersaccount

  Uw registratie, evenals de creatie van een gebruikersaccount, kan noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van gepersonaliseerde dienstverlening, om toegang te krijgen tot beschermde zones, of voor het verwerken van bestellingen en het beheren van uw accounts. Het is daarom vereist dat u bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Dit omvat bijvoorbeeld:

  • 1. uw e-mailadres, dat tevens dienst kan doen als gebruikersnaam
  • 2. een wachtwoord, evenals andere gegevens, afhankelijk van de context en aard van de dienst, zoals:
  • 3. uw familienaam en voornaam
  • 4. uw adres (compleet postadres, postcode en locatie)
  • 5. uw telefoonnummer
  • 6. informatie betreffende nieuwsbrieven, over abonnementen en andere reclame
  • 7. uw voorkeurstaal.

  En plus des données marquées comme étant obligatoires pour l’utilisation d’une offre numérique déterminée, vous pouvez librement fournir et enregistrer d’autres données personnelles. Nous utilisons les données pour la fourniture et la gestion de nos offres numériques, pour le contrôle de la plausibilité des données fournies, c.-à-d. pour la justification, la structure du contenu, la réalisation et la modification des relations contractuelles conclues avec vous concernant votre compte utilisateur, ainsi qu’en cas de ventes physiques pour une facturation en bonne et due forme.

  Si vous postez des contributions (commentaires, photos, vidéos, etc.) par le biais des fonctions correspondantes de nos portails afin de les partager avec d’autres utilisateurs, il est possible que nous les divulguions et que le public puisse ainsi y accéder. Ceci vaut également pour votre nom d’utilisateur ou un pseudonyme que vous auriez éventuellement choisi à cet effet. Nous attirons votre attention sur le fait que de telles données que vous auriez publiées une fois sur internet peuvent éventuellement encore être consultées par des tiers, par exemple par le biais de moteurs de recherches, même si leur suppression ou leur anonymisation a été demandée. En confirmant la saisie et la mutation des données relatives à votre compte utilisateur lors de l’inscription, vous garantissez l’exactitude des données que vous avez saisies.

 • Lors de l’utilisation d’un portail en tant qu’utilisateur inscrit

  Naast de gegevens die aangegeven staan als verplicht voor het gebruik van een specifieke digitale dienst, staat het u vrij om andere persoonsgegevens te verstrekken en te registreren. Wij gebruiken deze gegevens voor het aanbieden en beheren van onze digitale diensten en voor het controleren van de verstrekte gegevens, m.a.w. voor de verantwoording, de inhoudsstructuur, de realisatie en aanpassing van contractuele overeenkomsten die met u gesloten werden over uw gebruikersaccount, en om volgens de voorschriften te kunnen factureren in geval van fysieke verkoop.

  Als u enige bijdragen (opmerkingen, foto’s, video’s enz.) post via de overeenkomstige functies van onze portalen om ze met andere gebruikers te delen, zou het kunnen dat wij deze openbaar maken en dat het publiek er dus toegang toe verkrijgt. Hetzelfde geldt voor uw gebruikersnaam of een pseudoniem dat u hiervoor eventueel gekozen hebt. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, wanneer u zulke gegevens eenmaal op het internet gepubliceerd heeft, deze eventueel verder geraadpleegd kunnen worden door derde partijen, bijvoorbeeld via zoekmachines, zelfs wanneer de vernietiging of het anonimiseren ervan is aangevraagd. Door de invoer en de overdracht van gegevens met betrekking tot uw gebruiksaccount op het moment van registratie te bevestigen, garandeert u de nauwkeurigheid van de gegevens die u verstrekt heeft.

 • Bij gebruik van een portaal als geregistreerde gebruiker

  Wij verzamelen gegevens om statistische redenen om ervoor te zorgen dat het portaal correct werkt en om het gebruik van onze aanbiedingen en diensten te analyseren, optimaliseren en personaliseren. Daarom verzamelen wij gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze digitale diensten en in het bijzonder de functies die u gebruikt, welke advertenties u bekijkt en hoe u deze opmerkt. U vindt verdere informatie over het verwerken van deze persoonsgegevens in dit document. Zodra u ons portaal gebruikt als geregistreerde gebruiker, kunnen statistische gegevens door andere geregistreerde gebruikers geconsulteerd worden en door ons vastgelegd en geëvalueerd worden.

 • Bij het doen van een aankoop/ bij het verkrijgen van de prestatie van een betalende dienst

  Indien u op onze website een product of een betalende dienst aankoopt, zal u verplicht bepaalde gegevens moeten verschaffen, zoals bijvoorbeeld uw familienaam en voornaam, uw adres (volledig postadres, postcode, locatie) en andere gegevens, aangezien we deze nodig hebben om het contract dat we met u afsluiten uit te kunnen voeren. Indien u ervoor kiest om een product of betalende dienst aan te kopen via online betaling, bijvoorbeeld met creditcard of PayPal, vindt de betaling plaats via het online betalingssysteem van de betrokken provider. In dit geval wordt de verwerking van persoonsgegevens en de betaling rechtstreeks uitgevoerd via de provider van het betrokken betalingssysteem. Wij kennen of registreren uw betalingsgegevens niet. De bepalingen met betrekking tot de gegevensbescherming van elke provider van een online betalingssysteem zijn aanvullend van toepassing.
  Voor zover u geregistreerd bent en een gebruikersaccount heeft, kunnen wij uw gegevens opnemen in uw gebruikersaccount voor de volgende aankoop of afgesloten contract. In elk geval registreren wij alle informatie met betrekking tot uw huidige en vorige aankopen en afgesloten contracten, m.a.w. deze met betrekking tot de producten, diensten, hoeveelheid producten en diensten per aankoop en het te betalen bedrag. Wij zijn geautoriseerd om deze informatie te gebruiken in het kader van marketing en analyse. Hieronder vindt u meer informatie over marketing- en analysedoeleinden.

 • Online Reclame

  Volgend op uw registratie of uw bestelling als gast op een van onze internetwebsites:

  kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken met oog op gepersonaliseerde advertenties. Dit omvat zowel de personalisatie van reclame via e-mail, zoals e-mails met algemene informatie of informatie van adverterende aard (nieuwsbrief), als reclame via instant messaging diensten, als het aanbieden van inhoud en gepersonaliseerde reclame op onze websites. Hiertoe kunnen wij automatisch de informatie met betrekking tot uw gedrag analyseren, die we inwinnen wanneer u onze portalen gebruikt, om te vermijden dat u ongepaste reclame ontvangt.

  Door een nieuw gebruikersaccount aan te maken, wordt u in principe automatisch ingeschreven om onze nieuwsbrief te ontvangen en uw e-mailadres kan vanaf dan ook gebruikt worden voor onze eigen advertenties totdat u zich uitschrijft voor de desbetreffende nieuwsbrief. Onderaan elke e-mail die wij verzenden, vindt u een link waarmee u zich op elk moment kan afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt zich bovendien op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar Privacy@lucrin.com .
  Uitschrijven is op elk moment mogelijk. Wij hebben het recht om derden aan te stellen voor de technische verwerking van reclamemaatregelen en onze eigen advertenties en om uw gegevens in dit kader over te dragen.

 • Overdracht van gegevens aan derde partijen

  Wij werken samen met andere bedrijven of personen of kunnen deze aanstellen om bepaalde gegevens te verwerken of te registreren. Zij hebben mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens of gebruikersgegevens, maar enkel voor zover dat nodig is om hun taken uit te voeren.
  Wij kunnen de informatie die u verstrekt heeft en uw persoonsgegevens of gebruikersgegevens gebruiken en overdragen binnen de Lucrin groep (Lucrin SA, Lucrin Spain SL, Lucrin Mauritius Ltd, Lucrin Hong Kong Ltd, Lucrin USA, Lucrin India Ltd and Lucrin Japan) met oog op evaluatiedoeleinden, verbetering en organisatie afhankelijk van de behoeften van onze diensten en voor personalisatie- en marketingdoeleinden.

  Daarnaast dragen wij uw gegevens over aan derde partijen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van dit contract. In dit kader zou het kunnen dat wij de vereiste gegevens doorsturen naar transportbedrijven, banken en leveranciers van andere diensten. Deze providers zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken van de bestelling en niet voor enige andere doeleinden. Voor zover dat noodzakelijk is voor de in de eerste paragraaf vermelde doelstellingen, zou het kunnen dat de gegevens ook naar het buitenland verzonden worden, bijvoorbeeld voor de levering van goederen. Meer informatie met betrekking tot de overdracht van gegevens naar het buitenland, vindt u verder in dit document.

  De persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt zullen niet verkocht, noch verhuurd of geruild worden. Met uitzondering van de hierboven beschreven overdrachten, verzenden wij uw persoonsgegevens enkel wanneer u hiertoe uitdrukkelijk de toestemming gegeven heeft, wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of wanneer wij dit moeten doen om onze eigen rechten te beschermen, in het bijzonder deze die voortvloeien uit elke contractuele relatie.
  In het geval van verkoop, fusie of een andere reorganisatie van alle of een deel van de activa van ons bedrijf, kunnen persoonsgegevens overgedragen, verkocht of op een andere manier verdeeld worden met derde partijen, als onderdeel van de betreffende overdracht of reorganisatie. In het geval van een vervroegde prestatie, bijvoorbeeld bij aankoop op factuur, voorzien wij, indien nodig voor de bescherming van onze wettelijke belangen, in een solvabiliteitsonderzoek uitgevoerd overeenkomstig een wiskundige en statistische methode door een inlichtingenbureau. In dit kader sturen we de persoonsgegevens die nodig zijn om een ​​solvabiliteitsonderzoek uit te voeren naar een inlichtingenbureau en gebruiken we de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om een ​​beslissing te nemen over de gegrondheid, de uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. Het solvabiliteitsonderzoek kan waarschijnlijkheidswaarden (waardescores) omvatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden en die in hun berekening onder meer adresgegevens omvatten. Er zal rekening gehouden worden met uw recht op gegevensbescherming overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing- en analysedoeleinden

  Het doel van de bedrijven van Lucrin is om de aangeboden digitale diensten voortdurend te verbeteren, om ze te structureren in functie van de behoeften en op een veiligere manier. Met oog hierop kunnen verschillende analytische hulpmiddelen worden ingezet om een verband te leggen tussen de gebruikersspecifieke gegevens die we te onzer beschikking hebben, zowel vroegere als toekomstige, en om het gedrag van gebruikers in kader van al onze diensten te analyseren, aggregeren, pseudonimiseren en anonimiseren. Om onze databank actueel te houden, kunnen we gebruik maken van openbaar beschikbare gegevens of gegevens van externe dienstverleners. De bevindingen in kader van uw gebruik van onze diensten kunnen gebruikt en geëvalueerd worden als onderdeel van de analyse van gebruikersgedrag door andere participerende bedrijven. Deze gegevensverwerking berust vooral op gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens. Het doel ervan is voornamelijk om u geanonimiseerde advertenties te sturen of deze op een van onze sites te plaatsen en om de veiligheid van onze sites te verbeteren.

 • Overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland

  Wij hebben het recht uw persoonsgegevens over te dragen aan externe bedrijven (gemandateerde dienstverleners) in het buitenland, zodra dit opportuun is voor het verwerken van de gegevens die beschreven staan in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Deze bedrijven zijn in dezelfde mate als wij onderworpen aan de verplichting tot gegevensbescherming. Als het niveau van gegevensbescherming in een land niet overeenkomt met dat van Zwitserland, zorgen wij er via contracten voor dat uw persoonsgegevens overeenkomen met het beschermingsniveau in Zwitserland. Wij beroepen ons hiervoor op een of meerdere van de volgende maatregelen:

  door het overeenkomen van EU-type contractuele clausules met de aangestelde dienstverleners, cfr.
  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_fr

  door te verzekeren dat de aangestelde dienstverleners gedekt zijn door het Swiss-US of EU-US Privacy Shield (voor zover de ontvanger van de gegevens zijn hoofdzetel in de VS heeft of wanneer de data daar bewaard zullen worden), cfr.
  https://www.privacyshield.gov/

  door de aanwezigheid van Binding Corporate Rules (BCR) erkend door een Europese autoriteit voor gegevensbescherming bij de aangestelde dienstverleners, cfr.
  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en

 • Recht op informatie, correctie, schrapping of in geval van een klacht

  U heeft op elk moment het recht om uw gegevensbeschermingsrechten in te roepen en om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

  U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens laten corrigeren, blokkeren of verwijderen door ons hierover schriftelijk te informeren en uw identiteit aan te tonen via het volgende adres: Privacy@lucrin.com

  Wij behouden ons het recht voor om met u over dit onderwerp te corresponderen. Gelieve er wel rekening mee te houden dat wij een aantal van uw persoonsgegevens moeten bewaren in kader van onze wettelijke en contractuele bewaarverplichtingen (bijvoorbeeld voor factureringsdoeleinden), zelfs na uw verzoek tot blokkeren of verwijderen, en in dit geval uw persoonsgegevens enkel zullen blokkeren in de mate dat dit vereist is. Bovendien kan het verwijderen van uw persoonsgegevens ervoor zorgen dat u de diensten waarvoor uw geregistreerd was niet langer kan verkrijgen of gebruiken. Onder bepaalde voorwaarden kan u ons verzoeken om uw persoonsgegevens in standaardformaat naar u of een door u aangewezen derde te verzenden. U kunt bovendien op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketing- en reclamedoeleinden alsook tegen de overdracht van uw gegevens binnen de Lucrin groep.

  Een dergelijk bezwaar sluit de verzameling van uw persoonsgegevens echter niet volledig uit. Via de volgende link kunt u voorkomen dat uw gebruikersgegevens verzameld worden. Dit bezwaar sluit enkel uit dat de verzamelde persoonsgegevens op een niet-anonieme manier worden behandeld voor marketingdoeleinden en dat ze voor dit doeleinde overgedragen worden aan andere bedrijven en door hen verwerkt worden. Om de verzameling van persoonsgegevens volledig uit te sluiten of op zijn minst te verminderen, dient u de stappen te volgen die omschreven staan onder de afdeling in verband met het deactiveren van cookies. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kan maken van de diensten die u besteld hebt. Bovendien heeft u steeds het recht om stappen te nemen tegen de verwerking van gegevens bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten. U kunt dit doen bij de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats, uw werkplaats of die van de plaats van de vermeende schending van gegevensbescherming.

 • Duur van het bewaren van uw persoonsgegevens

  Wij bewaren uw gegevens enkel voor de wettelijke duur of voor de duur die noodzakelijk is voor het verwerken ervan. Tijdens het analyseren bewaren wij uw gegevens enkel tot het einde van het proces. Indien wij uw gegevens opslaan op grond van een contractuele relatie wij met u hebben, zullen wij deze enkel bewaren voor de duur van deze relatie en hoogstens tot het einde van de verjaringstermijn van eventuele claims in ons voordeel of zoals de wettelijke of contractuele bepalingen het voorzien.

 • Gegevensbeveiliging

  Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de door ons geregistreerde persoonsgegevens te beschermen tegen elke onopzettelijke, onwettige en ongeautoriseerde manipulatie, verwijdering, wijziging, toegang, verzending of gebruik en tegen geheel of gedeeltelijk verlies ervan. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend aangepast en verbeterd in lijn met de technologische vooruitgang. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies van gegevens of de communicatie van deze gegevens aan derden en het gebruik door hen. Indien u zich bij ons als gebruiker registreert, is toegang tot uw gebruikersaccount enkel mogelijk met uw persoonlijk wachtwoord. Wij raden u aan om altijd vertrouwelijk om te gaan met betalings- en toegangsinformatie en het browservenster te sluiten zodra de communicatie met ons onderbroken werd, vooral wanneer u gebruik maakt van een gemeenschappelijke computer. Wij beschouwen interne gegevensbescherming evenzeer als een serieuze aangelegenheid. Onze medewerkers en die van de door ons aangestelde dienstverleners zijn gebonden aan geheimhouding en aan de naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

 • Cookies

  Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze websites beter te organiseren zodat het eenvoudiger, aangenamer en relevanter wordt. Cookies zijn bestanden die informatie bevatten die de internetbrowser automatisch op de harde schrijf van uw computer opslaat tijdens uw bezoek aan onze website.

  Cookies beschadigen de harde schijf van uw computer niet en dragen aan ons ook geen persoonsgegevens van gebruikers over. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om te achterhalen wie ons portaal bezocht heeft en hoe vaak bepaalde pagina’s of aanbiedingen bekeken worden, welke onderdelen van het portaal bijzonder populair zijn en op welke manier het portaal gebruikt wordt. Wij gebruiken andere cookies opdat u vrij op onze website kunt navigeren en gebruik kunt maken van de functies, zoals bijvoorbeeld toegang krijgen tot beschermde zones. Dergelijke cookies kunnen ook nodig zijn om het gebruik van winkelmandjes of betalingsfuncties mogelijk te maken. Het gebruik van cookies maakt het bovendien mogelijk om de keuzes die u heeft gemaakt of beslissingen die u heeft genomen als parameters te gebruiken zodat het bezoek aan ons portaal aangenamer wordt. In het algemeen dient het gebruik van cookies om onze diensten te verbeteren en ze efficiënter en veiliger te maken. Cookies verzamelen ook informatie om u advertenties te kunnen aanbieden die u mogelijk kunnen interesseren. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch.

  U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat u altijd op de hoogte gebracht wordt wanneer u een nieuw cookie ontvangt.

 • Monitoring- en analysetools

  Het gebruik van onze digitale diensten wordt verder gemeten en geanalyseerd door verschillende technische systemen, voornamelijk van externe dienstverleners zoals Google Analytics. Deze metingen kunnen anoniem worden uitgevoerd of niet. Het is dus mogelijk dat de verzamelde gegevens doorgegeven worden aan derde partijen met oog op verwerking ervan door ons of door de externe leveranciers van vermelde technische systemen. De meest gebruikte analysetool is Google Analytics, een service van Google Inc. De verzamelde gegevens kunnen dus in principe doorgestuurd worden naar een server van Google in de Verenigde Staten, maar IP-adressen worden geanonimiseerd aan de hand van een ad hoc proces zodat er geen associatie mogelijk is. Op deze manier kan Google het door uw browser verzonden IP-adres binnen het kader van Google Analytics niet koppelen aan andere gegevens die zij van u hebben. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de invoer en verwerking van deze gegevens door Google Analytics door een opt-out cookie te installeren die de toekomstige inzameling van uw gegevens tijdens het browsen voorkomt, door de volgende internetwebsite te bezoeken:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Please find below more information regarding the systems we use:

 • Juridische grondslagen

  Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in het kader van de principes van gegevensverwerking en als hiervoor een wettelijke basis bestaat. Deze juridische grondslag is voorhanden tijdens de voorbereiding en uitvoering van ons contract. Daarnaast is het voor ons van belang om onze diensten voortdurend te verbeteren, aan te passen aan uw behoeften en om reclame te verspreiden die u interesseert. Dit is nodig om onze diensten te blijven ontwikkelen en financieren en om hun veiligheid te garanderen. Wij gaan er daarom uit van het uitgangspunt dat onze belangen de overhand hebben. Indien u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens, is dit geldig.

 • Contact

  ndien u enige vragen heeft over de bescherming van gegevens op onze internetwebsites, indien u meer inlichtingen wenst of een verzoek wil indienen voor de verwijdering van uw gegevens, gelieve contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor de wetgeving betreffende gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar het volgende adres:
  Privacy@lucrin.com

  De contactgegevens van onze manager gegevensbescherming zijn de volgende:

  Lucrin SA
  Data Protection Manager
  24 Chemin du velours
  1231 Conches
  Geneva
  Switzerland

 • Actualisering en wijziging van de bepalingen inzake gegevensbescherming

  De ontwikkeling van onze internetwebsite of de implementatie van nieuwe technologieën kunnen de wijziging van de huidige bepalingen inzake gegevensbescherming noodzakelijk maken. Elke belangrijke wijziging van deze bepalingen wordt per e-mail aan de geregistreerde gebruikers meegedeeld op het e-mailadres dat opgegeven is bij registratie of door een overeenkomstige vermelding die op passende wijze geplaatst is na verbinding met het gebruikersaccount. Daarnaast kunt u op elk moment de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming raadplegen en afdrukken via onze website.
  De originele vertrouwelijkheidsverklaring is in het Frans. De vertaalde versies zijn bedoeld om een beter begrip te vergemakkelijken. In geval van afwijkingen is de Franse tekst bindend.

  Genève, 25 oktober 2018.